AC Hukuk Konya, Konya Uyuşturucu Avukatı, Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukat Konya, Konya Boşanma Avukatı, Konya Ceza Avukatı, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya İcra Avukatı, Konya Alacak Avukatı, Konya Ticari Davalar Avukatı

Uyuşturucu suçunun işlenmesi davalarında Korunan hukuki değer kamu sağlığıdır. Suçun konusu uyuşturucu veya uyarıcı maddedir. Tck da uyuşturucu madde tanımı yapılmamıştır. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun uyarınca ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbi afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Kanunun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır. Ancak yaşanan gelişmelerle uyuşturucu madde sayısında artış meydana gelmektedir. Suça konu olan maddenin niteliği Adli Tıp Kurumunca tespit ettirilmelidir. Suçun Faili herkes olabilir, genel suçlardandır. Ancak failin tabip, veteriner, kimyager, eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, hasta bakıcı, ulaşım vasıtaları sahipleri veya umuma açık işletmelerin sahip ve müstahdemleri ile memurların görevlerini kötüye kullanarak bu suçları işlemesi halleri cezayı arttıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Ayrıca bu suç tüzel kişilerin faaliyetleri çerçevesinde işlenirse bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Fiil Unsurunda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı imal, ithal ve ihracı düzenlenmiştir. Bu suç kazanç amaçlı işlenir. Ancak uygulamada bu kazancın miktarının belirlenmesi zor olduğundan hapis cezası yanında adli para cezasına da hükmolunur. Bu 3 fiil aynı suçun seçimlik hareketleridir. Suçun oluşması için yalnızca birinin gerçekleştirilmesi yeterlidir. İlk seçimlik hareket uyuşturucu madde imalidir. İmal uyuşturucu maddelerin hammaddelerinden elde edilmeleridir ya da birbirlerine dönüştürülmeleridir. Uyuşturucu madde oluşması için özenli bir uğraşa gerek duyulmaması halinde imal söz konusu değildir. Teknik yöntemlerle meydana gelme süreci geçirilmelidir. Uyuşturucu maddelerin özü bitkilerin toplanması, saklanması imal değildir. Elverişli aletler varsa henüz uyuşturucu madde imal edilmese de teşebbüs gündeme gelecektir. Çünkü elverişli araçlarla icra hareketlerine başlanılmıştır. Yine elde olmayan nedenlerle elverişli araçların kullanılamaması durumunda teşebbüs gündeme gelecektir. İkinci seçimlik hareket uyuşturucu madde ithalidir. Kastedilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin yasadışı yollarla yabancı ülkelerden Türkiye’ye getirilmesidir. Getirilen maddenin miktarı önemlidir. Kişi kendisi de uyuşturucu madde kullanıyor, getirdiği madde miktarı da kendi kullanımına yetecek miktardaysa kullanma amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçu gündeme gelecektir. Bu suçta kazanç elde etme amacı bulunmamaktadır. Suçun oluşumu bakımından maddenin cinsi önemli değildir. Ancak cezanın tayininde cins önem kazanacaktır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya baz morfin olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yargıtay’ a göre gümrükte ele geçirilen uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler için suç tamamlanmış sayılmalıdır. Ülkeler arası transit geçit söz konusu ise uyuşturucu madde ithalinden bahsedilmez, burada ‘nakil’ söz konusudur. Ve yakalanan sanık hakkında yurt içinde uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma yapılacaktır. Üçüncü seçimlik hareket ise uyuşturucu madde ihracıdır. Uyarıcı ya da uyuşturucu maddenin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılmasını ifade eder. Sanığın uyuşturucu madde ile sınıra doğru gitmesiyle suç tamamlanmaz, icra hareketlerine başlanmamıştır. Sadece yurt içinde uyuşturucu nakletmek suçu gündeme gelir. Bu seçimlik harekette de kazanç maksadı arandığından miktar yalnızca kullanmaya yetecek kadarsa kullanma suçu gündeme gelir. Uyuşturucu türünün suçun oluşumu bakımından önemi yoktur, cezanın belirlenmesinde önemlidir. TCK 188/2’de “ Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.” İfadesi yer almaktadır. Buna göre diğer ülkede uyuşturucu madde ithali ile ilgili yargılama yapılması veya cezaya hükmedilmesi Türkiye’de ihraç dolayısıyla yargılama yapılmasını engellemez. Ancak karşı ülkede infaz edilen kısım Türkiye’de ihraç dolayısıyla yapılan yargılama mahkûm olunan hapis cezasından mahsup edilir. TCK 13/1’ e göre uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türk Kanunları uygulanır. Türkiye failler hakkında resen takibat yapar. Manevi Unsur kasttır. Özel saik aranmamıştır. Ancak bu suçun uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurma suçundan ayrılması için ticari amaçla bulundurulması önemlidir. Bu amaç uyuşturucunun miktarı, failin ekonomik durumu, daha önceden ticaretini yapıp yapmaması gibi hususlar dikkate alınarak amaç belirlenir. Belirlenemiyorsa kullanmak maksadı olduğu anlaşılır. Hukuka Aykırılık Unsuru; Sağlık Bakanlığının izniyle ruhsatlı ve ruhsata uygun olarak uyuşturucu madde imal, ithal ve ihracı bu suçu oluşturmaz. Tıbbi amaçlarla kullanılması nedeniyle bu ruhsat alınabilir. Teşebbüs Unsuru; Suç imal, ithal ve ihracın gerçekleşmesi ile tamamlanır. Sırf hareket suçudur. İcra hareketleri kısımlara bölünebiliyorsa teşebbüs mümkündür. İmal hareketinde elverişli araçların temin edilmesi ayrıca bir suç olarak düzenlendiği için araç temini imalde teşebbüs anlamına gelmeyecektir. Ancak elverişli hareketlerle imale ilişkin icra hareketleri başlayıp elde olmayan nedenlerle imal tamamlanamamışsa teşebbüs gündeme gelir. İçtima Unsuru; seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesi ile suç tamamlanır. Birden fazla seçimlik hareketin işlenmesi durumunda verilecek cezada üst sınıra yaklaşılacaktır. İmal ya da ithal ayrıca yurt içinde satılırsa 188/3 suçu oluşup gerçek içtima kuralları uygulanır buna göre her suçtan ayrı ayrı cezalara hükmedilir. İştirak Unsuru; Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nitelikli haldir. Bunun dışında iştirak mümkündür. İştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. İştirak eden herkes cezalandırılmayı önleyen kişisel nedenler göz önünde tutulmadan kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı olarak Ülke İçinde Satmak, Satışa Arz Etmek, Başkalarına Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, bulundurmak Suçu Korunan Hukuki Değer kamu sağlığıdır.Suçun Konusu uyuşturucu ve uyarıcı maddelerdir. (ilgili açıklamalar için bknz 3. Suç) Suçun Faili herkes olabilir, genel suçlardandır, özel faillik niteliği aranmaz. 188/8 gereği failin tabip, veteriner, kimyager, eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, hasta bakıcı, ulaşım vasıtaları sahipleri veya umuma açık işletmelerin sahip ve müstahdemleri ile memurların görevlerini kötüye kullanarak bu suçları işlemesi hallerinde cezayı arttırıcı nitelikli hal söz konusu olur. Suçun Fiil Unsuru; suç kazanç elde etmek amacıyla işlenmektedir. Kanunda 9 seçimlik hareket öngörülmüştür. Bu seçimlik hareketlerden birinin yapılmasıyla suç tamamlanır. Birinci seçimlik hareket satmaktır. Uyuşturucu maddeyi bir bedel karşılığında başkasına vermektir. Satış birden çok kişi tarafından da gerçekleştirilebilir. Hepsi bakımından satış iradesinin bulunması gerekir. Maddenin alıcının eline geçmesiyle suç tamamlanır. İcrai hareketler yapılmasına rağmen madde alıcının eline geçmediyse teşebbüs değil satışa arz söz konusu olur ve fail satışa arzdan cezalandırılır. Maddenin cinsi veya miktarı önemli değildir. Ancak suçun oluşması için maddenin uyuşturucu madde olduğunun ve kullanıma elverişliliğinin uzman bilirkişi raporu ile saptanması gerekir. Satma eylemi karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla oluşur. Ancak alıcı kılığındaki ajan uyuşturucu maddeyi satıcıdan temin ettiği anda suç oluşacaktır. 2. Seçimlik hareket satışa arz etmektir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin satışa hazırlanmasıdır. Satış amacı ile bulundurulması satışa arz sayılır. 3. Seçimlik hareket başkalarına vermektir. Uyuşturucu madde bedel alınmaksızın başkasına verilmektedir. Böylece tedarik suçu oluşur. Başkalarına bir kez verilmesi yeterlidir, süreklilik arz etmesi gerekmez. Malın cinsi ve miktarı suçun oluşması için önemli değildir. Önemli olan devredilen malın 3. Kişinin eline geçmesidir. Devretmek için icrai hareketlere başlanıp da elde olmayan nedenlerle teslim edilemediyse teşebbüs gündeme gelecektir. 4. Seçimlik hareket sevk etmedir. Uyuşturucu maddenin devredilmesi amacı bulunmalıdır. Malın cinsi ve miktarı cezanın tayininde önemlidir. 5. Seçimlik hareket ise nakletmektir. Uyuşturucu maddenin kullanımını devretmek amacıyla bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Nereye nakledildiğinin, iki bölge arasındaki uzaklığın önemi yoktur. Kişi kendi ihtiyacı için naklediyorsa kullanmak için bulundurma suçu oluşur. Ancak sanık başkasına verilmek üzere naklediyorsa nakletme suçu oluşur. Nakli yapan kişi bunu ne karşılığında yaptığının önemi yoktur. Önemli olan nakli yapan kişinin kasten hareket etmesidir. Uyuşturucu ya da uyarıcının miktarı bu harekette önemlidir. Yargıtay bir yıllık ihtiyaç sınırını aşan miktardaki uyuşturucu miktarının, sanık daha az ceza almak maksadıyla kullanmak amacıyla taşıdığını söylese de ticari amaçla taşındığını kabul etmektedir.6. seçimlik hareket depolamaktır. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin bir yerde gizlenmesi demektir. Uyuşturucu madde her zaman kullanıma hazırdır. Kişisel ihtiyacı aşmayan ölçüde uyuşturucunun depolanması bu suçu oluşturmaz. Miktarın fazla olması ve gizlenmesi bu suçu oluşturur. 7. Seçimlik hareket satın almaktır. Satın almak kazanç sağlamak maksadı ile olmalıdır. Kişisel ihtiyacını karşılayacak ölçüde uyuşturucu satın almak bu suçu değil kullanma suçunu oluşturacaktır. Bu fiiller yurt içinde gerçekleştirilmelidir. 8. Seçimlik hareket kabul etmektir. 9. Seçimlik hareket ise bulundurmaktır. Kesintisiz suç oluşturur. Uyuşturucu maddelerin ticaretinin yapılması amacıyla kullanmak için gereken miktardan daha fazla bulundurulmasıdır. Başkalarına devretme, satma gibi niyetler olmalıdır. Hangi miktarda uyuşturucu madde bulundurulmasının başkalarına devir amacı taşıdığını mahkeme tespit eder. Uyuşturucunun miktarı ve cinsi cezanın belirlenmesinde önem taşır. Kişisel ihtiyaç sınırını aşıyorsa ticaret amacıyla bulundurulduğu kuraldır. Uygulamada herkes uyuşturucu maddeyi kendi kullanımları için temin ettiğini savunmaktadır. Dolayısıyla gerçekten kendi ihtiyacı için mi yoksa başkalarına temin için mi bulundurulduğunun tespiti gerekir. Eğer ticaret amacıyla taşındığına yönelik inandırıcı deliller bulunmuyorsa 191 deki uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçunu oluşturur. Dolayıysa cezada önemli miktarda düşüş olacaktır. 188/4. maddede sayılan eroin, kokain, morfin, baz morfin olması cezayı arttıran nitelikli haldir. Manevi Unsur kasttır. Bu suçun 191de düzenlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma maksadıyla bulundurma suçundan ayrılması için ticari amaçla hareket edildiğinin ispatlanması gerekir. Yargıtay’a göre uyuşturucunun miktarı, sanığın bağımlı olması, daha önce uyuşturucu madde ticaretinden mahkûmiyeti, ekonomik durumu gibi etkenler göz önünde bulundurulup kast belirlenir. Kast tam olarak belirlenemiyorsa kullanmak maksadıyla bulundurduğu kabul edilir. Çünkü şüpheden sanık yararlanır. Yargıtay’ca tek başına muhbirin kanaati de ticaret kastında önemli değildir. Hukuka Aykırılık Unsuru tıbbi amaçlarla ruhsata bağlı ve ruhsata uygun olarak satışı suç oluşturmaz. Teşebbüs mümkün görülmemektedir. Zira örneğin satışın tamamlanamaması ile satışa arz fiili oluşur. İçtima da ise seçimlik hareketlerden birden fazlasının yapılması farklı ceza verilmesine sebep olmaz. Tek bir ceza verilir ancak cezada üst sınıra yaklaşılır. İştirak Unsuru; suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nitelikli haldir. Bunun dışında iştirak halleri saklıdır.

Nitelikli Haller

Uyuşturucu maddenin türüne bağlı olarak; eroin, kokain, morfin veya baz morfinin suçun konusu olması halinde ceza arttırılır. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi; 188/5 uyarınca maddedeki suçların suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Burada ayrıca ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak’ suçundan da ceza verilmelidir. Örgüt faaliyetinde işlenen suç daha kolay işlenir, bunlarla daha zor başa çıkılır ve suçun failinin ikamesi oldukça kolaydır. Örgüt hiyerarşik bir yapı içinde, devamlılık gösteren, en az3 kişiden oluşan fiili bir birleşmedir. İşlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur bakımından somutlaşması şart değildir. Amaç suçlar işlenmese de bu suça hükmedilir. Amaç suç işlendiğinde ayrıca o suçlardan cezalandırılır. Örgütün yapısı amaç suçları işlemeye elverişli olmalıdır. Nitelikli hal için örgütün mutlaka uyuşturucu amacıyla kurulması şart değildir. Herhangi bir suç işleme amacı ile kurulabilir. Söz konusu uyuşturucu suçu bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenmelidir. Suçların bazı meslek erbapları tarafından işlenmesi; 188 de tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile ilgilenen kişilerce işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir