AC Hukuk Konya, Konya Uyuşturucu Avukatı, Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukat Konya, Konya Boşanma Avukatı, Konya Ceza Avukatı, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya İcra Avukatı, Konya Alacak Avukatı, Konya Ticari Davalar Avukatı

192/1 cezasızlık nedeni olarak etkin pişmanlık: etkin pişmanlık yalnızca kanunun açıkça öngördüğü suçlarda uygulanan şahsi cezasızlık sebebidir. 192 de öngörülen etkin pişmanlığın gerçekleşmesi için öncelikle ihbar eden kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde suçunu işlemesi gerekir. İhbar suç resmi makamlarca öğrenilmeden önce yapılmalıdır. Failin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri bildirmesi gerekir. Aynı şekilde Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz, 192/2 indirim nedeni olarak etkin pişmanlık: Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. Üretimi izne, satışı reçeteye bağlı uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü maddelerin imal, ithal ve ticareti suçu 188/6 uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından 188 hükümlerinin uygulanması gerekir. Ancak verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. 188/1-2-3 teki ticaret kastının bu fıkrada da bulunması gerekir. Uyuşturucu maddenin cinsi nedeniyle uygulanan nitelikli hal ise bu suçta geçerli olmayacaktır. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan ve İthal veya İmali İzne Bağlı Maddeyi İthal, İmal, Satış, Nakil, Depolama ve İhraç Etme Suçu Suçun konusu Uyuşturucu yada uyarıcı etki yapmayan ancak uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine tabi maddedir. Fiil Unsuru: suçun konusunu oluşturan maddelerin ithal, imal, satış, nakil, depolama ve ihraç edilmesidir. Seçimlik hareketli bir suçtur. Bir hareketin işlenmesiyle suç tamamlanır. Bu suçun örgüt halinde işlenmesi durumunda nitelikli hal uygulanmaz. Manevi unsur kazanç elde etme amacı bulunmalıdır. Kasten işlenir. Uyuşturucu Suçları Bakımından Cezai Süreç ve YaptırımGörevli ve yetkili mahkeme; Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirildiği yer mahkemesi yetkilidir. Suçun işlendiği yer belli değilse şüpheli veya sanığın yakalandığı yer yakalanmadıysa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Bunlar özel yetki halleridir. İhraç suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği sınır kapısının bulunduğu karşı ülke mahkemesidir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda ağır ceza mahkemeleri görevlidir.Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında tekerrür; TCK 28/4/2 gereği uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ve belirtilen diğer suçlar hariç yabancı ülke mahkemelerinde verilen hükümler tekerrüre esas olabilir. 188 kapsamındaki fiillerden dolayı yabancı ülke mahkemesinde verilen hükümler tekerrüre esas alınır.190 ve 191 madde hükümleri ise tekerrüre konu olamayacaktır. Türk mahkemelerinin uyuşturucu suçlarına ilişkin verdiği kararlar tekerrüre konu olabilir. Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanır. Cezanın infaz edilmiş olması şart değildir. Tekerrür hükümleri önceden işlenen suçtan dolayı, beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir